Službeni glasnik Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK BR. 6/2020 od 25.06.2020. godine

Odluka  o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno – Bilje d.o.o. o poslovanju društva u  2019.g

Odluka  o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru  poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2019.g

Odluka  o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o

Odluka o pokriću gubitka   za 2019.g. trgovačkog društva Komunalno –  Bilje  d.o.o

Odluka o dodjeli javnih priznanja  Općine Bilje  za 2020.g

Odlukao davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Bilje na donošenje Rješenja o donošenju odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave radovi na rekonstrukciji biciklističko-pješačke staze Biljska cesta

SLUŽBENI GLASNIK BR. 5/2020 od 06.06.2020. godine

Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj-prosinac 2019. Godine

Odluka o povjeravanju poslova upravljanja Reciklažnim dvorištem  Općine Bilje  Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli Manastir

Odluka  o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava  od zakupa  i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za   2019.g.

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2019.g

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  građenja     komunalne infrastrukture u 2019.g

Odluka   o usvajanju izvješća o izvršenju  Programa  korištenja sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području  Općine Bilje za 2019. godinu

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja  sredstava od prodaje stanova i građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bilje  za     2019. godini

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja   sredstava naknade za površinu odobrenog istražnog prostora  na  području Općine Bilje za 2019. Godinu

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja   sredstava   vodnog doprinosa na području Općine Bilje za  2019. godinu

Odluku o usvajanju Izvješća oizvršenju PROGRAMA korištenja sredstava od poreza na promet nekretninama području   Općine Bilje  za  2019. Godini

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja  sredstava šumskog  doprinosa na području Općine Bilje za  2019. godinu

Odluka  o usvajanju izvršenja  Programa javnih potreba u 2019.g.  i to:

– javnih potreba u zdravstvu

– javnih potreba u športu

– javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

– javnih potreba u kulturi

– javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva

Odluka  o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2019. Godinu

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2019. godinu

Izvješće o stanju zaštite od požara u 2019. godini na području Općine Bilje

Zaključak o prihvaćanju Izvješća  Općine Bilje o provedbi Plana   gospodarenja  otpadom   za  2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog  otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u  2019. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Odluka o izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Bilje za 2019.g

Odlukao provođenju postupka jednostavne nabave za usluge deratizacije

Odluka odabiru iz postupka jednostavne nabave za usluge dezinsekcije

Odluka o sklapanju  Dodatka predugovorima i to :

a) Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“   Općine   Bilje (Klasa:944-01/14-01/1, Urbroj:2100/02-01-19-143) zaključenog   dana 08. srpnja  2019.g. između Canne Mare d.o.o. iz Donjeg Miholjca , J.J.Strossmayera 72,( OIB: 0302082790)  koje zastupa direktorica  :Regina  Lucia dee Melo Serrao (OIB: 17791147200)   kao kupca  i Općine Bilje kao prodavatelja,

b )  Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje (Klasa:944-01/14-01/1, Urbroj:2100/02-01-19-142) zaključenog  dana 08. SRPNJA  2019.g. Mobile Adriatic j.d.o.o. iz Vukovara, Trg Drvena pijaca 4, OIB: 51445396138, koje zastupa direktor Slavko Kelava (OIB: 41959401477), kao kupca ( u daljnjem tekstu «kupac»)

c ) Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje (Klasa:944-01/14-01/1, Urbroj:2100/02-01-19- ) zaključenog  dana 03.rujna2019g. između Ricardo  društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Darda, Kudeljara 1A, OIB:83535297393, koje zastupa predsjednik uprave Milan Vrdoljak, kao kupca  i Općine Bilje kao prodavatelja

Zaključak  o  podnesenom Zahtjevu za beskamatni zajam državnog proračuna

Odluka  o izmjeni i dopuni Odluka   o   javnim priznanjima Općine Bilje

Odluka  o provođenju postupka jednostavne nabave za izgradnju dječjeg igrališta – Područni vrtić Lug

Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: nabava Led svjetiljki za javnu rasvjetu

ZAKLJUČAK o davanju prethodne   suglasnosti na Izmjene i dopune

Pravilnika o upisu djece i    ostvarivanju prava i obveza   korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje

AKTI  NAČELNIKA

Odluku o  razrješenju i imenovanju   člana  Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje

Izvješće Općine Bilje o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

SLUŽBENI GLASNIK BR. 4/2020 od 15.04.2020. godine

Odluka o  sklapanju sporazuma  o zajedničkom obavljanju poslova

civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez e-propusnice

AKTI   NAČELNIKA

Pčan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara

na području Općine Bilje u 2020. godini

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina

za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

SLUŽBENI GLASNIK BR. 3/2020 od 06.04.2020. godine

Odluka o mjerama za smanjenje ekonomskih šteta nastalih uslijed pandemije   koronavirusa  COVID-19 kao pomoć gospodarskom sektoru i građanima  Općine Bilje

Odluka o imenovanju  ravnatelja javne ustanove Kulturno – razvojni centar

Općine Bilje

Zaključak o Zaključku o produženju Ugovora o radu vršitelja  dužnosti  ravnatelja Hrvatsko-mađarskog  kulturnog centara Općine Bilje

Plana upisa u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021

AKTI   NAČELNIKA

Provedbeni plan dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Bilje za 2020. 45godinu

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za općinu bilje u 2020. godini

Izvješće Općine Bilje o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za području Općine Bilje u 2020. godini

SLUŽBENI GLASNIK BR. 2/2020 od 28.02.2020. godine

Zaključak o  Izvješću Mandatne komisije 

Zaključak o  Izvješću Mandatne komisije 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada  Dječjeg vrtića Grlica

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Hrvatsko-Mađarskog kulturnog    centra

Zaključak o godišnjem izvještaju o radu KRC Općine  Bilje za 2019. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u XII. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Zaključak o donošenju smjernica  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

Općine Bilje za period 2020. do 2023

Provedbeni plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2020.g

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2019. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada za 2020. godinu

Odluka o isplati dara umirovljenicima

Oluka o provođenju postupka jednostavne nabave  usluge instaliranja bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU

Odluku o nastavku postupka izrade Strateškog razvojnog programa Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK BR. 1/2020 od 14.01.2020. godine

Plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2020.g.

Plan prijama u službu za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću u 2020.g.

Plan rada stožera civilne zaštite Općine Bilje za 2020. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br8/2019. od 18.12.2019. godine

Zaključak o Izvješću o realizaciji  godišnjeg plana i programa  rada Dječjeg vrtića  Grlica Bilje za  pedagošku  2018/2019 godinu

Odluka o godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Grlica Bilje za  pedagošku godinu 2019/2020

Odluka  o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtić Grlica

Zaključak o Programu rada  društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2020.g.za djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Bilje

Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2019.g

Odluka o izmjeni dopuni odluke o naknadama članova Nadzornog odbora  Komunalnog-Bilje d.o.o

1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje  za   2019.    godinu i  projekcija 2020. i 2021. godine

I. izmjene i dopune  Programa    javnih potreba u  predškolskom odgoju   i naobrazbi   Općine Bilje u 2019. godini

Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019.g

I. izmjena Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2019.g

1. izmjene  i dopuna Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2019. godinu

1.  izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2019. godinu

1.izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu 

2. izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2019. godinu

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna  Proračuna Općine   Bilje za 2019. i   projekcije  za   2020. i  2021. godinu

Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2020. godinu i projekcije  za 2021. i 2022. godinu

Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2019. godini:

– Program javnih potreba u kulturi za 2020.g.

– Program javnih potreba u sportu za 2020.g.

– Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2020.g.

– Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2020.g.

– Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva    Općine Bilje za 2020.g

Program trošenja sredstava od zakupa i prodaje  poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu države na području Općine Bilje za 2020.g

Program korištenja  sredstava od naknade za promjenu namjene  državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020.g.

Program građenja  komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za  2020. godinu

Program korištenja sredstava  šumskog doprinosa na području Općine  Bilje  2020.g

Program korištenja sredstava  naknade za zadržavanje    nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru na području Općine Bilje  za 2020.g

Program  korištenja sredstava naknade za površine odobrenog istražnog   prostora  na području Općine Bilje  za  2020.g

Program korištenja sredstava vodnog doprinosa na području Općine Bilje   za 2020.g. 

Program korištenja sredstava od poreza na promet nekretnina  na području 

Općine Bilje  za 2020.g

Programa korištenja  sredstava od prodaje stanova i  građevinskog  zemljišta  vlasništvu  Općine Bilje za 2020.g

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2020. godinu

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj  – prosinac 2020. godine

Analize  stanja  sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2019

Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020.- 2022.godine

Odluka o   ukidanju  sufinanciranja cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu

Odluka o daru umirovljenicima

Plana djelovanja  u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Odluka o nabavi projektne dokumentacije Centar naselja Lug.

Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2020.g

AKTI   NAČELNIKA

O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br7/2019. od 06.11.2019. godine

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2019. godini

GODIŠNJI PLAN raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br6/2019. od 26.09.2019. godine

Zaključak o Izvješće o radu Općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2019.g.

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

Odluka o komunalnom redu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Bilje

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u XI. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Odluka o sufinanciranju nabavke školskih potrepština za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2019./2020.godinu

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja za školsku 2019./2020.godinu

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola

Zaključak o uvođenju video nadzora javnih površina

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o Programu rada i financijskom planu Savjeta Mladih Općine Bilje za 2020.g.

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radovi na rekonstrukciji biciklističko-pješačke staze Biljska cesta.

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II tijekom rekonstrukcije biciklističko-pješačke staze Biljska cesta

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge izrade studije razvoja turističko-edukativnih aktivnosti za obnovu Dvorca Eugena Savojskog

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova za obnovu Dvorca Eugena Savojskog

Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Kneževi Vinogradi

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Izmjene i dopune PLANA prijama u službu za 2019. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br.5/2019. od 02.09.2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VJEĆA

AKTI VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

AKTI VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

SLUŽBENI GLASNIK br.4/2019. od 28.06.2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VJEĆA

Odluka o odbacivanju Ponude ponuditelja Peters auto logistik d.o.o. iz Kopačeva, Kiš Ferenca 7 u VII krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u VIII. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u IX. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u X. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Zaključak o suglasnosti na Plan upisa djece u vrtić i jaslice/ Dječji vrtić Grlica Bilje, za pedagošku godinu 2019/20-

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2019.g

Odluka o kratkoročnom zaduživanju

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno – Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2018.g

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2018.g

Odluka o usvajanju revizorskog izvješća za 2018.g. trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o

Odluka o raspodjeli dobiti trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2018. godinu

Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Bilje

Odluka o subvencioniranju kamata u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

Odluka o sudjelovanju Općine Bilje u Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Belog Manastira i Općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, sukladno Okvirnom nacionalnom Programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja

Zaključak o donošenju Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje grada Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bilje 2019.g

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

Općinskog vijeća (razrješenje i imenovanje novih članova Odbora za turizam)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Bilje, Blatna Ulica 7, kuća i dvor

Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnivanju javne ustanove Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave izrada multimedijalnih sadržaja

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave opremanje Multimedijalnog centra

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave biciklistička opreme

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radovi na adaptaciji

Odluka o prigovoru na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Bilje

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

PLAN aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje u 2019. godini

PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost

nastanka i širenja požara

PLAN vježbi civilne zaštite na području Općine Bilje za 2020. godinu

ZAKLJUČAK

SLUŽBENI GLASNIK br.3/2019. od 27.03.2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VJEĆA

Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj – prosinac 2018. godine

Odluka o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2018.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u 2018.g. i to:

– javnih potreba u zdravstvu

– javnih potreba u športu

– javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

– javnih potreba u kulturi

– javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2018. godinu

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Hrvatsko – Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o korištenju prava iz programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera u Bilju

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radovi na energetskoj obnovi Društvenog doma u Vardarcu

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave Izrada digitalne evidencije nekretnina na području Općine Bilje

Izvješće o stanju zaštite od požara u 2018. godini na području

Izvješće o radu komunalnog redara za 2018. godinu i prijedlog Plana i programa rada za 2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine u 2018. godini

Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u 2018. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Odluka o izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Bilje za 2018.g.

Odluka o prodaji stanova sa zaštićenom najamninom

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Bilje

Zaključak o uključivanju Općine Bilje u subvencioniranje kamata na kredite iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva „

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine u 2018. godini

SLUŽBENI GLASNIK br.2/19 od  31.01.2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VJEĆA

1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj pisanoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Bilje i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenskom članu

2. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

3. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu

4. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi

5. Prijedlozi odluka o nabavama:

a. Prijedlog odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za usluge deratizacije

b. Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za usluge dezinsekcije

c. Prijedlog Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu

d. Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja – koordinator II za izgradnju dječjeg vrtića u Kopačevu

e. Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabava opreme za sustav razglasa

f. Prijedlog Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za nabavu električne energije u trajanju od četiri godine

g. Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za radove na modernizaciji javne rasvjete

6. Prijedlog Odluke o prijenosu investitorskih prava

7. Prijedlog Odluka o potpisivanju aneksa ugovora o prijenosu prava i obveza iz ugovora po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bilje zaključenim između Republike Hrvatske kao vlasnika i Belja d.d. Darda kao korisnika na novog korisnika Belje plus d.o.o.

8. Izvješće komunalnog redara za 2018.g. i Plan i program rada za 2019.g.

9. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2019.g.

10.Prijedlog odluke o isplati dara umirovljenicima

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Bilje za 2019. godinu

Provedbeni plan dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Bilje za 2019. godinu

AKTI STOŽERA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Bilje za 2019. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br.1/19 od  09.01.2019. godine

Plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2019.g.

Plan prijama u službu za 2019. godinu.

Plan savjetovanja s javnošću u 201.g.

Zaključak

SLUŽBENI GLASNIK br.11od  14.12.2018. godine

1. 3.izmjena i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2018. godinu i projekcija 2018. i 2019. godine

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba i to:

a) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2018. godini

b) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2018. godini

c) izmjena Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.g.

d) I. izmjena Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2018.g.

3. 3. izmjena Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2018. godinu

4. 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

5. 2.izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

6. Izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2018.g.

7. Odluka o usvajanju 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

8. Odluka o usvajanju planova i programa i to:

a).odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

b) odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2019. godini:

– Program javnih potreba u kulturi za 2019.g.

– Program javnih potreba u sportu za 2019.g.

– Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2019.g.

– Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019.g.

– Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2019.g.

9.a) Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2019.g.

b) Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019.g.

10. PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

a) programa korištenja sredstava od prodaje stanova i građevinskog zemljišta vlasništvu Općine Bilje za 2019.g.

b) programa korištenja sredstava šumskog doprinosa na području Općine Bilje 2019.g.

c) programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bilje za 2019.g.

d) programa korištenja sredstava naknade za površine odobrenog istražnog prostora na području Općine Bilje za 2019.g

11.Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.GODINU

a) Program korištenja sredstava vodnog doprinosa na području Općine Bilje za 2019.g.

b) Program korištenja sredstava od poreza na promet nekretnina na području Općine Bilje za 2019.g.

12.odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2019. godinu

13.odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

14.odluka o stavljanju van snage Odluke KLASA:306-02/15-01/1, UR.BROJ: 2100/02-01-18-41 sa 7. sjednice Općinskog vijeća od 08. veljače 2018.godine i donošenju nove Odluke o potpori projektu Staza šumskog Bilja – izgradnja igrališta, rekreacijske staze i postavljanje elemenata urbane opreme (Udruga srce Slavonije i Baranje)

15.zaključk o Programu rada društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2019.g.za djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Bilje

16.Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2019.g.

17.odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine.

18.Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2018.

19.Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.- 2021.godine

20.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi za postojeću cestu – put u naselju Bilje na području Cinota

21.odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bilje

22.ODLUKA o zajedničkom obavljanju poslova skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja osnivanjem i financiranjem regionalnog centra – županijskog skloništa za životinje

23.ODLUKU o određivanju drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima na području Općine Bilje(sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja

SLUŽBENI GLASNIK br.10 od  14.11.2018. godine

ZAKLJUČAK – Izvješće o radu Općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2018.g

Zaključak o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku 2017/2018.godinu

Odluka o godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 2018/2019.

Odluka o programu rada i financijskom planu Savjeta mladih Općine Bilje za 2019.g

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Bilje za 2018. – 2020.godi.

Pravilnik o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Bilje

Pravilnik o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje darovitim učenicima srednjih škola

Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja

Odluka o raspisivanju natječaja za studente sa područja Općine Bilje za akademsku 2018/2019.g.

Odluka o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja za školsku 2018./2019.godinu

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2018./2019.g.

Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Opće namjene Općine Bilje

Odluka o isplati dara umirovljenicima

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave izložbeni štandovi

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave usluga izrade Marketinške strategije

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave Land-art instalacije

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge izrade STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE BILJE

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji i opremanju Reciklažnog dvorišta Općine Bilje

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja – koordinator II

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja

SLUŽBENI GLASNIK br.9 od  06.11.2018. godine

Pravilnik o financiranju udruga Proračuna Općine Bilje

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2019. godini

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2019. godini

Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br.8 od  19.09.2018. godine

Odluka o imenovanju revizorskog društva za reviziju poslovanja Komunalno – Bilje doo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br.7 od 23.07.2018. godine

Odluka  o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje  (energetska obnova Doma kulture u Kopačevu).

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje (energetska obnova Doma kulture u Vardarcu)

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje (rekonstrukcija i dogradnja biciklističko-pješačke staze)

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje (izrada projektno -tehničke dokumentacije za dvorac E. Savoyski u Bilju)

Odluka o izmjeni dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora.

SLUŽBENI GLASNIK br.6 od 07.06.2018. godine

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno – Bilje d.o.o. o poslovanju društva u  2017.g

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru  poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2017.g

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu o trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o

Odluke  o pokriću gubitaka za 2017.g. trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2017. godinu

Odluke o dodjeli  priznanja Općine Bilje

Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste u ulici Ivana Mažuranića u Bilju

SLUŽBENI GLASNIK br.5 od 23.05.2018. godine

Zaključak o Planu upisa u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2018/19.

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

II. izmjene i dopune Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države na području Općine Bilje za 2018. godinu

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine

2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020.

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

2. izmjene i i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o postavljanju Spomen-obilježja poginulim braniteljima

Odluka o programu rada i financijskom  planu Savjeta mladih Općine Bilje za 2018.

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za radove na izgradnji dijela distributivne vodovodne mreže naselja Lug – krak L.8

Zaključak o kapitalnoj potpori za izgradnju cjevovoda pitke vode Južna Baranja: Kozjak-Tikveš-Tikveški dvorac

AKTI NAČELNIKA

Izvješće o stanju zaštite od požara u 2017.godini

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje u 2018. godini

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

Zaključak – Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Bilje u 2018. godini

SLUŽBENI GLASNIK br.4 od 03.04.2018. godine

Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj – prosinac 2017. Godine

Suglasnost za izvorno tumačenje odredbi PPUOB

Vjerodostojno tumačenje odredbi  članka  150. Odluke o  Prostornom planu  uređenja Općine Bilje

Odluka o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava  od zakupa  i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2017.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2017.g

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa  gradnje     komunalne infrastrukture u 2017.g

Odluka o usvajanju izvršenja o Programa javnih potreba u 2017.g.   i to:

– javnih potreba u zdravstvu

– javnih potreba u športu

– javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

– javnih potreba u kulturi

– javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2017. Godinu

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2017. Godinu

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine  Bilje u 2017. godini

Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u 2017. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom  Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Zaključak o Izvješću o radu komunalnog redara za 2017. godinu i Planu i programa rada za 2018. godinu

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene

Odluka o dodjeli  javnih priznanja Općine Bilje

Odluku o osnivanju i imenovanju  Povjerenstvo za dodjelu javnih  priznanja Općine Bilje

Odluka o odobravanju kratkoročnog zajma  Komunalnom – Bilje d.o.o.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o izboru savjeta mladih Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 3/2018 od 14.03.2018. god.

Statut Općine Bilje – pročišćeni tekst    Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br.2 od 09.02.2018. godine

II. statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statut Općine Bilje.

Odluka  izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o darovanju – Dvorac Eugena Savojskog

Izmjene Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste u ulici Ivana Mažuranića u Bilju (NMV 3/17).

1. izmjena Odluke o usvajanju Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.g

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje  za 2018.godinu i  projekcija 2019. i 2020. godine

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna  Proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. Godinu.

Odluka o usvajanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018.- 2023. godine

Provedbeni plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2018.g.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

Odluka o potpori Projektu rekreacijske Staza šumskog bilja – izgradnja igrališta, rekreacijske staze i postavljanje elemenata urbane opreme (Udruga srce Slavonije i Baranje)

Odluka o izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Bilje.

Odluka o isplati dara umirovljenicima.

Odluka o raspuštanju Savjeta mladih Općine Bilje.

Odluka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje javnim pozivom

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Provedbeni plan dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području općine bilje za 2018. godinu.

Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Bilje za 2018. godinu.

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Bilje za 2018. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br.2/18 od 09.02.2018

SLUŽBENI GLASNIK br.1 od 30.01.2018. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2018.g.

Plan prijama u službu za 2018. godinu..

Plan savjetovanja s javnošću u 2018.g.

SLUŽBENI GLASNIK br.14 od 28.12.2017. godine

2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017 godinu i  projekcija 2018. i 2019. godine

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2017.g

2. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2017. g

2. izmjena Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.g

2. izmjena Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva  Općine Bilje za 2017.g

2. izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017.g

2. izmjena odluke o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2017. godinu

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna  Proračuna Općine Bilje za 2017. i  projekcije za  2018. i  2019.g.

Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.g.

Program javnih potreba u kulturi za 2018.g

Program javnih potreba u sportu za 2018.g

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2018.g

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.g

Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2018.g

Odluka o usvajanju Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2018.g

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g

Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2018.g

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2018. godine

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave kupnja opreme za organizaciju manifestacija

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave usluga organizacije manifestacija

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave usluga promocije, vidljivosti i komunikacija

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge upravljanja projektom

Zaključak o Programu rada društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2018.g.za djelatnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Bilje

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj -prosinac 2018.g

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.-2020.godine

Zaključak o donošenju procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Bilje

Odluka o razrješenju privremenog upravitelja Komunalno-Bilje d.o.o.

Odluka o imenovanju direktora Komunalno-Bilje d.o.o

Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2018.g

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODLUKU o imenovanju povjerenika  civilne zaštite Općine Bilje i njihovih zamjenika

SLUŽBENI GLASNIK br.13 od 12.12.2017. godine

Zaključak o izvješću o radu Dječjeg vrtića „Grlica“ za 2016/2017.g

Odluka o Planu i programu rada Dječjeg vrtića „Grlica“ za 2017/2018. g

Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje

Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Bilje

Odluka o isplati dara umirovljenicima povodom Božića

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2017. g

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bilje

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za radove  na izgradnji  vodovoda – Vinogradska ulica u Bilju

Odluka o provođenju postupka  jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture u Bilju 

Zaključak o podmirenju troškova tekućeg održavanja- sanaciji javnih površina u Kopačevu (nakon postavljanja kanalizacije

Odluka o jednostavnoj nabavi za kupovinu osobnog automobila

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za izradu Karte optimalne namjene zemljišta za uzgoj začinske paprike na području Općine Bilje

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :

Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Vodoopskrba d.o.o. Darda

Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju člana – Skupština trgovačkog društva „Baranjska čistoće „ d.o.o. Beli Manastir

Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Bilje

Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja

SLUŽBENI GLASNIK br.12 od 22.11.2017. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o financiranju udruga Proračuna Općine Bilje

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2018. godini

GODIŠNJI PLAN raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2018. godini iz proračuna Općine Bilje

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Bilje za 2018. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br.11 od 08.11.2017. godine

Poslovnik o radu stožera civilne zaštite općine Bilje

Plan rada zimske službe općine Bilje za razdoblje 2017-2018. god

SLUŽBENI GLASNIK 10 od 25.10.2017.godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2017.g

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2017. godini

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2017. godini

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2017. godini

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2017. godinu

1.Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

1.izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Odluka o usvajanju 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta “Kreditiranje obrtnih sredstava“ «Službeni glasnik» Općine Bilje, broj 4/16 )

Odluka o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta Osječko-baranjske županije “Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa

Odluka o suglasnosti za uporabu grba Općine Bilje

Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća

SLUŽBENI GLASNIK br. 9 od 05.09.2017. godine

Odluka o opozivu i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Odluka o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje

Zaključak o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o

Odluka o osnivanju i izboru članova  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Bilje za  2017. godinu

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra- javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

SLUŽBENI GLASNIK br. 10 od 25.10.2017. godine

https://bilje.hr/Glasnici/SLGL10-2017.pdf

SLUŽBENI GLASNIK br. 9 od 05.09.2017. godine

https://bilje.hr/Glasnici/SLGL9-2017.pdf

SLUŽBENI GLASNIK br. 8a od 23.07.2017. godine

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 8 od 07.07.2017. godine

Odluku o izmjeni i dopuni ODLUKE o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine BILJE

ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 7 od 19.06.2017. godi

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provođenje  izbora za općinskog načelnika Općine Bilje i članove općinskog vijeća Općine Bilje  održanim 21. Svibnja 2017.g

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODLUKA o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine BILJE

SLUŽBENI GLASNIK br. 6 od 14.06.2017. godine

ODLUKA o izboru  Mandatne komisije

IZVJEŠĆE mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Bilje

ODLUKA o izboru Komisije  za izbor i imenovanje

ODLUKA o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

ODLUKA o izboru Prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

ODLUKA o izboru Drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Bilje:

Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Bilje iz reda pripadnika Mađarske nacionalne manjine

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br.6 od 14.06.2017. godine

SLUŽBENI GLASNIK br. 5 od 11.05.2017. godine

AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA  OPĆINE BILJE

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2017. godine

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje u 2017. godini

Zaključak

SLUŽBENI GLASNIK br. 4 od 03.05.2017. godine

ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 3 od 13.04.2017. godine  

Zaključak o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje  za pedagošku godinu 2015/16.g.

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno – Bilje d.o.o. o poslovanju društva u  2016.g.

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru  poslovanja društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2016.g.

Odluka  o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.

Odluka  o raspodjeli dobiti  trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2016. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u VI. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju

Odluka o  1. izmjenama  i dopunama Programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje  za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave usluge deratizacije i dezinsekcije za razdoblje 2017-2018 (OS 1/17)

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera u Bilju (NMV 4/17)

Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu (NMV 2/17)

Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na nastavku izgradnje zgrade Doma kulture u Lugu (NMV 1/17)

Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste u ulici Ivana Mažuranića u Bilju (NMV 3/17)

Odluka- u povodu obilježavanja obljetnica braka

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja

SLUŽBENI GLASNIK br. 2 od 20.03.2017. godine 

IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj – prosinac 2016. godine

a ) PRIJEDLOG odluke o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava  od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2016.g.

b) IZVJEŠĆE o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2016.g.

c ) IZVJEŠĆE o izvršenju programa  gradnje   komunalne infrastrukture u 2016.g.

d ) PRIJEDLOG odluke o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u 2016.g.

            i to:

– javnih potreba u zdravstvu

– javnih potreba u športu

– javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

– javnih potreba u kulturi

– javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva

PRIJEDLOG odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu

PRIJEDLOG odluku o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2016. godinu

PRIJEDLOG odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u V. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju

PRIJEDLOG  zaključka o  promijeni naslova Projektne dokumentacije i zaključivanju dodatka Predugovora  o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ”Sjever” Bilje ( kupac Sibaris d.o.o.)

a ) PRIJEDLOG zaključka o raskidu  Predugovora  o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (kupac PRETIUM d.o.o)

b ) PRIJEDLOG zaključka o Pismu namjere Bit Energy d.o.o. Ulica Jablanova 5, Osijek, za kupovinu građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje

a) PRIJEDLOG  zaključka o stavljanju van snage Zaključka o Nacrtu  odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek (KLASA:325-01/14-01/1, URBROJ: 2100/02-01-16-16)  od 18. travnja 2016. godine

b ) PRIJEDLOG zaključka u povodu razmatranja Nacrta odluke  o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek

PRIJEDLOG odluke o izradi  Strateškog  razvojnog programa  Općine Bilje

a ) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Izgradnja Dječjeg vrtića u Kopačevu)

b ) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija mrtvačnice i gradnja parkirališta za potrebe groblja u naselju Bilje)

c) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u sportske građevine u naselju Bilje

PRIJEDLOG odluke o prihvaćanju ponude za otkup dijela zemljišta označenog kao  kč.br. 1182 i 1183 u k.o. Bilje

a) PRIJEDLOG izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2016.g.

 b) PRIJEDLOG zaključka o  prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u 2016.g.

 c ) PRIJEDLOG odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada

 d ) PRIJEDLOG odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

PRIJEDLOG odluke o  isplati dara   umirovljenicima

PRIJEDLOG Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima  za trogodišnje razdoblje 2017.-2019. godine

IZVJEŠĆA o radu komunalnog redara za 2016. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2017. godinu

PRIJEDLOG Programa o izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2017.g.

PRIJEDLOG Plana  izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Bilje.

AKTI NAČELNIKA OPĆINE BILJE

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2016. godinu

Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2016. godini

AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE BILJE

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2017. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br. 2 od 20.03.2017. godine

SLUŽBENI GLASNIK br. 1 od 30.01.2017. godine  

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE

Plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2017.g

Plan prijma u službu za 2017. godinu

Plan savjetovanja s javnošću u 2017.g.

Odluka o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 10, 16.12.2016. godine

1. a)  Prijedlog Zaključka  o  izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica  za pedagošku godinu    2015/2016

b) Prijedlog Odluke o Godišnjem  planu i  programu  rada   Dječjeg vrtića Grlica  za pedagošku godinu 2016/2017.2.

a) Prijedlog 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje  za 2016. godinu i projekcija 2017. i 2018. godine)

Prijedlog  1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2016. godine) Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u  predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2016. godini)

Prijedlog 1. izmjene i dopune programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta  vlasništvu države na području Općine Bilje za 2016. godine)

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu 

f) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne   infrastrukture za  2016.  godinu

3. Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna  proračuna Općine Bilje Za 2016. i  projekcije za 2017. i  2018. godinu

4. Prijedlozi  odluka o usvajanju planova i programa  i to :

5. Prijedlog odluke o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

6. Prijedlog odluke o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2017. godini:

– Program javnih potreba u kulturi za 2017.g.

– Program javnih potreba u sportu za 2017.g.

– Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017.g.

– Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.g.

– Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2017.g.

7. Prijedlog odluke o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2017. godinu

8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

10.Prijedlog programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2017.g.

11.Prijedlog zaključka o Programu rada  društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2017.g.za djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Bilje

12.Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu

13.Prijedlog odluke o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

14.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj  – prosinac 2017. godine.

15.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi

a) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Izgradnja ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera)

b) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020  (Rekonstrukcija Doma kulture u Vardarcu)

c) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija Doma kulture u Kopačevu)

d) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Bilju)

16.Prijedlog Odluke o proglašenju Čingi-lingi čarde zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom  od lokalnog značaja

17.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Belju d.d. za isplatu preplaćenih sredstava18.Prijedlog  Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2016. godine

AKTI NAČELNIKA :

Plan zimske službe 2016/20171. izmjene i dopune Plana nabave  Općine Bilje za 2016.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 9, od 18.11.2016. godine

Odluka o prostornom planu uređenja općine bilje( pročišćeni tekst)

SLUŽBENI GLASNIK br. 8, 14.11.2016. godine

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje (Izgradnja ceste u ul, Ivana Mažuranića u Bilju) unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 6/16 )

Ispravak odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 7, 26.10.2016. godine

Godišnji plan raspisivanja natječaja  i javnih poziva financiranja udruga u 2017. iz proračuna Općine Bilje

Odluka  o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2017. godini

8

7

SLUŽBENI GLASNIK br. 6, 29.09.2016. godine

Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period siječanj – lipanj 2016 godine Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2016.godine.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje     a ) Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/17. godinu)

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu  stipendija studentima   za akademsku 2016/17.godinu

Prijedlog Odluke o dodjeli dara umirovljenicima- u povodu Božićnih blagdana 2016.g.Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Bilje

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bilje za razdoblje od 2016. – 2021. g.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalnom-Bilje d.o.o.

Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Bilje

Prijedlog Odluke o Programu rada Savjeta mladih Općine Bilje za 2017.g.

a ) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Lajoša Košuta u Bilju

b ) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Školsku ulicu u Vardarcu

c) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Hrvatskih branitelja u Vardarcu

d) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu 15. siječnja u Lugu

e) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Dubrovačku ulicu u Bilju

f) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za biciklističko-pješačku stazu u naselju Bilje (od Biljske stepe kroz Vatrogasnu ulicu, Komarčev prolaz, ulicu Košuta Lajoša do ulice Petefi Šandora i kroz park uz dvorac Eugena Savojskog do Školske ulice.

Prijedlog Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave opskrba električnom energijom za razdoblje 2017-2018.g. (NMV 1/16)

Prijedlog Odluke o sklapanju Dodatka Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje (Klasa:944-01/14-01/1, Ur.broj:2100/02-01-14-17) zaključenog dana 29.10.2014.g. između Ricarda društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Darda, Kudeljara 1A, OIB:83535297393, koje zastupa predsjednik uprave Milan Vrdoljak, kao kupca i Općine Bilje kao prodavatelja

MANDATNA KOMISIJA :

Izvješće o podnesenoj pisanoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Bilje i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenskom članu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :

PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2016.gIzmjene i dopune PLANA PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2016.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 5, 30.06.2016. godine

Zaključak o suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2016/17

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015.g

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2015.g

Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje

Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2015.g. i to Programa:- javnih potreba u zdravstvu- javnih potreba u športu- javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi- javnih potreba u kulturi- javnih potreba socijalno ugroženog Pučanstva

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno – Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2015.g

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2015.g

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu   trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.

Odluka o pokriću gubitaka za 2015. godinu trgovačkog društva

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Bilje

Odluka o dodjeli Javnih priznanja Općine Bilje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u IV. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Odluka o postupanju u sudskom predmetu: Stvarno – Pravo vlasništva nekretnine tužitelja Zorana Nešića i Damira Nešića

Odluka o ponudi Arpada Stankovića iz Bilja, Kralja Zvonimira 8, vezano za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave radova: otklanjanje nedostataka u dječjem vrtiću u Bilju

Odluka o provođenju žurnog postupka nabave usluge dezinsekcije komaraca

SLUŽBENI GLASNIK br. 4, od 20.04.2016.

Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Bilje

Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period srpanj-prosinac   2015. godine

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   za 2015.g.Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.g

Prijedlog odluke o sklapanju dodatka Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, zaključenog između KO-SA uslužni obrt i Općine Bilje od 28.01.2015.g.

Prijedlog odluke o davanju u zakup i kupoprodaja poslovnih prostora

Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje

Prijedlog odluke o određivanju lokacije reciklažo dvorišta za područje Općine Bilje

Prijedlog odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za građenje reciklažo dvorišta na kč. br. 1207 k.o. Bilje.

Prijedlog odluke o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom u općini Bilje za razdoblje 2008-2015.Prijedlog odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge inventarizacije Općine Bilje s preporukom za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Bilje

Prijedlog odluke o uspostavi registra imovine Općine Bilje

Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“

Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2016.g.

Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek

Zaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2015. godinu i prijedlog Plana i programa rada za 2016. godinu

Prijedlog o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilje za period 2016-2019.g.

Prijedlog odluke o izmjeni dopuni odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje javnim pozivom

Prijedlog zaključka o odobravanju prenamjene sredstava subvencije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

AKTI STOŽERA ZAŠTITE

Plan rada stožera zaštite i spašavanja općine bilje za 2016

SLUŽBENI GLASNIK br. 3, od 20.03.2016.

Odluka o ispati dara umirovljenicima

AKTI NAČELNIKA:

PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2016. godine

SLUŽBENI GLASNIK br. 2, od 23.02.2016.

Zaključak povodom razmatranja Izvješća  o stanju u prostoru Općine Bilje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji građevine: cesta u Livadskoj ulici u Lugu

Zaključak o potpisivanju sporazuma o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija prometnih površina u centru Vardarca

Zaključak o kapitalnoj pomoći za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Kopačevo i spojnog cjevovoda Kopačevo-Bilje

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2015Odluke o  dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 08.02.2016. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE

Plan prijma u službu za 2015. godinu

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Bilje

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2016. godini

Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području

Odluke o savjetu mladih Općine Bilje

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2015. godini

SLUŽBENI GLASNIK br.10 od 21.12.2015. godine

Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2016. godini:

Program javnih potreba u kulturi za 2016.g

Program javnih potreba u sportu za 2016.g

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016.g

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016.g

Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2016.g

Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu

Program utroška sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2016.g

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu i projekcije za 2017. I 2018. godinu

Odluka o sklapanju :

a) Dodatka ugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, zaključenog između Općine Bilje i Belja d.d. Darda, Industrijska zona 1, Mece (Klasa: 944-01/08-01/2, Urbroj:2100/02-02-08-20)

b) III. Dodatka Predugovora Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (Klasa: 944-01/10-01/1, Urbroj:2100/02-11-) od 11. veljače 2009.g.sklopljenog između Općine Bilje i Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge iz Bilja, Šandora Petefija 109,

c) Dodatka Predugovora Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (Klasa: 944-01/10-01/1, Urbroj:2100/02-11-30) od 09.08.2011.g.sklopljenog između Općine Bilje i Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge iz Bilja, Šandora Petefija 109

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje za 2016.g

Zaključak o izvješću o radu Hrvatsko mađarskog kulturnog centra

Općine Bilje za razdoblje od 24. ožujka 2014. – 1.listopada 2015. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan i Program rada Hrvatsko mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2016. godinu i financijski plan za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine

Ispravak Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 9 od 01.12.2015. godine

Zaključak o izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica Bilje za 2014/2015

Odluka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Grlica Bilje za predškolsku godinu 2015/2016.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

1.izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi

1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2015. godini

1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu

ugroženog pučanstva Općine Bilje u 2015.

1. Izmjena i dopuna programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje u 2015. godini

1.izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2015. godinu

1.izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

1.izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Odluka o usvajanju 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2015.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje

Odluka o isplati dara umirovljenicima

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2015.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 8 od 16.11.2015. godine

AKTI NAČELNIKA OPĆINE BILJE

ODLUKA o uređenju prometa na nerazvrstanim cestama

SLUŽBENI GLASNIK br. 7 od 02.10.2015. godine

Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period siječanj – lipanj 2015 godine

Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2015.godine.

Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bilje za 2014.g.

Prijedlog odluke o izmjeni Cjenika komunalnih usluga Komunalno –BILJE d.o.o.

Prijedlog  odluke o  izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa- Usklađivanje Odluke s Uputama Ministarstva Uprave

Prijedlog  odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Bilje

a) Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku  2015/16.godinu

b) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2015/16.godinu

Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Bilje kao njegovog sastavnog dijela

Usklađivanje općih akata sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti  i izborne promidžbe

PRIJEDLOG odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Bilje

PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Pravilnik o zakupu javnih površina

Prijedlog odluke  o kupovini  nekretnina  na javnoj dražbi Stečajnog dužnika Izolirka – trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge – u stečaju, Bilje, Kralja Tomislava 94, OIB:01035800612, Prijedlog odluke  o davanju prethodne suglasnosti  Općine Bilje za ulazak u sastav urbane aglomeracije Osijek

 AKTI NAČELNIKA

PRAVILNIK o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine bilje u školskoj godini 2015/2016

ODLUKA o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 6 od 03.08.2015. godine

AKTI VIJEĆA MAĐAESKE NACIONALNE MANJINE

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

Z A K L J U Č A K o izvješću Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće mađarske   nacionalne manjine Općine Bilje

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mađarske   nacionalne manjine Općine Bilje

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje.

ZAKLJUČAK O sjedište Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje bude u Bilju na adresi Bilje, Šandora Petefija 78.

AKTI VIJEĆA_SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

Z A K L J U Č A K o izvješću Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Bilje

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje

ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje

ISPRAVAK Odluke o javnim priznanjima Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 5 od 28.07.2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Objava ponovne javne rasprave o Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 4 od 15.07.2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o dodijeli Javnih priznanja Općine Bilje

I. izmjena i dopuna plana nabave Općine Bilje za 2015. godinu

AKTI NAČELNIKA

Odluka o stavljanju van operativnosti DVD Lug

SLUŽBENI GLASNIK br. 3 od 27.05.2015. godine

Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Bilje o podnesenoj ostavci na vijećničku dužnost vijećnice Općinskog vijeća i otpočinjanju mandata zamjenskom vijećniku

Zaključak o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje za pedagošku godinu 2015/16.

Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014.g.

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2014.g

Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje

Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2014.g. i to Programa :

-javnih potreba u zdravstvu

-javnih potreba u športu

-javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

-javnih potreba u kulturi

-javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva

ODLUKA o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno – Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2014.g

ODLUKA o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje za 2014.g

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.g. trgovačkog društva Komunalno –Bilje d.o.o

Odluka o raspodjeli dobiti za 2014.g. trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o

Zaključak o očitovanju na ponudu i pravo prvokupa kulturnog dobra, „Dvorca Eugena Savojskog“ koji se nalazi u Bilju na kč.br.916. i livade u selu na kč.br.917/2. sve u k.o. Bilje

Odluka o proglašenju zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja.

Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Bilje 2015.-2020

Odluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave radova na izgradnji dijela građevine: Distributivna telekomunikacijska kanalizacija Poslovne zone Bilje

Odluka o javnim priznanjima Općine Bilje

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bilje

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Bilje

AKTI NAČELNIKA

ODLUKUA održavanju pokazne vježbe zaštite i spašavanja „BILJE 2015“

ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Bilje u 2015. godini

SLUŽBENI GLASNIK br. 2 od 17.04.2015. godine

Zaključak o usvajanju izvješća o Komunalnom-Bilje d.o.o

AKTI NAČELNIKA

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2015. Godine

Odluka o osnivanju radne skupine za izradu dokumenata zaštite i spašavanja Općine Bilje

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje

AKTI STOŽERA ZA SPAŠAVANJE

Plan rada stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2015. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br. 1 od 17.03.2015. godine

Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2014.g

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2014.g

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2015.g

Zaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2014. godinu i prijedlog Plana i programa rada za 2015. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u III. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Rješenje o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra

Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave preventivna i obvezatna preventivna deratizacija i dezinsekcija na području Općine Bilje za razdoblje od 2015. – 2016.g. (EMV 3/2015)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje i provođenju natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o pripremi dokumentacije i prijave na natječaje raspisane prema Mjeri07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

Zaključak o imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

Odluka o isplati dara u povodu Uskrsa 2015.g

ZAKLJUČAK o Sporazuma o plaćanju odvjetniku DOMAGOJU REŠETAR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2015. godinu

ODLUKA O provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2015. godini

PLAN prijma u službu za 2015. godinu

Plan javne nabave Općine Bilje za 2015.g

ISPRAVAK odluke o III. izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana

SLUŽBENI GLASNIK br. 10, 22.12.2014. godine

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi   Općine Bilje za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna   program javnih potreba u sportu   Općine Bilje u 2014. godini.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. godinu.

1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

1. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015. godinu.

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba Općine Bilje u 2015. godini:

a)Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

b)Program javnih potreba u športu za 2015. godinu

c) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2015. Godinu.

d) Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu

e) Program zadovoljenja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2015. godinu.

Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2015. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2015

ODLUKA o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.g.

Odluka o dodjeli financijske potpore Župi Bezgrešnog Začeća BDM u Bilju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u II. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

ZAKLJUČAK- Izvješće Komisije za utvrđivanje   nepokretne imovine Općine Bilje

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Vardarcu

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje

Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2015.g.

Odluka o isplati dara umirovljenicima

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu smjernica za izradu Strategije razvoja Općine Bilje za period 2014-2020.g

SLUŽBENI GLASNIK 9. od 05.11.2014.

Odluka o suglasnosti na izvođenje dodatnih radova u zoni zahvata kružnog toka u Bilju, provođenje pregovaračkog postupka javne nabave i dodatak Ugovora o načinu sufinanciranja projekta Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju

SLUŽBENI GLASNIK 8. od 17.10.2014.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u I. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period siječanj – lipanj 2014 godine

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2014.godine

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave komunalne opreme (MV -02/2014) i potpisivanju Ugovora o sufinanciranju nabave komunalne opreme sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odluka o provođenju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih usluga na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2014/15.godinu

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Bilje

Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola

Zaključak o imenovanje sudaca porotnika i to :

a ) sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

b ) sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

c ) sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

Odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja

SLUŽBENI GLASNIK 7. od 06.08.2014.

Odluka o ugradnji sustava centralnog grijanja u Domu kulture u Kopačevu

Odluka o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje

Odluka o suglasnosti na izvođenje nepredviđenih radova , izmještanja niskonaponske mreže i javne rasvjete u zoni zahvata kružnog toka u Bilju

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Grlica

SLUŽBENI GLASNIK 6. od 30.07.2014.

PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području općine Bilje“

Tekst natječaja

PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Bilje“.

Tekst natječaja

SLUŽBENI GLASNIK br. 5, 03.07.2014. godine

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2013.g.

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno –Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2013.g

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu   trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o

Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu trgovačkog društva   Komunalno – Bilje d.o.o

Odluka o opozivu i razrješenju uprave – direktora trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o.

Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalnog-Bilje d.o.o

Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte „ Bilje

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.g

Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2013.g

Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2013.g

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2013.g

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Grlica

Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Grlica Bilje na :

– Plana upisa u vrtić za pedagošku godinu 2014/15 i

– Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje

Odluka o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku   gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Bilje

Odluka o raspisivanju NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Odluka o trošenju sredstva iz PROGRAMA trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 4, 16.06.2014. godine

Rješenje o provođenju i plaćanju troškova hitnog avio tretiranja komaraca.

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave preventivna i obvezatna preventivna deratizacija i dezinsekcija na području Općine Bilje za razdoblje od 2014. – 2015.g. (MV 1/14)

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Proračuna za 2014.g.

Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka kratkoročnog zaduživanja..

AKTI NAČELNIKA

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 3, 5.05.2014. godine

Zaključak o davanju ovlaštenja VODOVODU-OSIJEK d.o.o. za predlaganje donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda

Odluka o povjeravanju poslova upravljanja Sustavom odvodnje otpadnih voda Južna Baranja ; Kanalizacijski kolektor Osijek –Bilje i Kanalizacijski kolektor Darda- Bilje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o osnivanju i imenovanju komisije za utvrđivanje nepokretne imovine   u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o pokretanju postupka za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje i osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provođenje natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje

I. statutarna odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Bilje

Odluka o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2013.g. i Plana i programa rada za 2014.g

Odluka o sufinanciranju nabavke opreme za novi sustav obračuna cijene usluge Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir

Suglasnost na izmjene i dopune Odluke o osnivanju Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje i Statuta Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje

III. izmjene i dopune odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 11 /2012).

AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

PLAN RADA STOŽERA zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2014. godinu

AKTI NAČELNIKA :

PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2014. godine

P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

ZAKLJUČAK – Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske na području Općine Bilje u 2014. godini

SLUŽBENI GLASNIK br. 2a, 17.03.2014. godine

PLAN stručne izobrazbe i usavršavanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje za 2014. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br. 2, 17.03.2014. godine

Zaključak u povodu razmatranja izvješća neovisnog revizora Hodicon d.o.o.

Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2013.g.

Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine   Bilje u 2013.g.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na rekonstrukciji raskrižja županijskih cesta Ž4257 i  Ž4042 u Bilju i prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju.

Zaključak o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju

Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte Bilje“

Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2014.g.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora trgovačkog društva

Komunalno – Bilje d.o.o.( Klasa:363-02/05-01/5, Urbroj: 2100/02-12-90)

Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i donošenje Plana zaštite od požara za područje Općine Bilje

Odluka o izmjenama i dopunama plana zaštite i spašavanja Općine Bilje i Plana civilne zaštite kao njegovog sastavnog dijela

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine.

Odluka o isplati dara u povodu Uskrsa 2014.g.

Odluka o visini naknade za rad na provedbi metodologije osiguravanja stručne pripreme materijala, odlučivanja, prezentacije i izvješćivanja osobama koje imenuje načelnik Općine Bilje.

AKTI NAČELNIKA

O d l u k a o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2014. godini

SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 10.02.2014. godine

PLAN prijma u službu za 2014. godinu.

PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2014. godinu.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu javnih površina.

PLAN nabave Općine Bilje za 2014. godinu.

ODLUKA o osnivanju Stručnog povjerenstva za rad na izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Bilje.

ODLUKU o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Bilje.

ISPRAVAK odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa.

SLUŽBENI GLASNIK br. 7, 27.12.2013. godine

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa

Općine Bilje za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje za 2013. godinu.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2013. godini.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2013. Godinu

1. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.   godinu

ODLUKA o usvajanju 1.izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2013. godinu.

Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2014. godini.

Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. Godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2014.g.

ODLUKA O usvajanju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2014. g.

Odluka o nastavku rada Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra .

Odluka o izmjenama odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa

Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Bilje.

Etički kodeks zaposlenika Općine Bilje .

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Bilje.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj; 03/08 i 6/11.)

Odluka o nerazvrstanim cestama.

Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2014.g.

Rješenje o isplati dara u umirovljenicima

ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica za 2013.g.

ZAKLJUČAK o Godišnjem planu i program rada Dječjeg vrtića Grlica za 2013/14

SLUŽBENI GLASNIK br. 6, 04.12.2013. godine

Odluka o određivanju predstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike hrvaste

Odluka o određivanju predstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase

Odluka o određivanju predstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo  za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Grlica

Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada   Dječjeg vrtića Grlica

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost prijevoz putnika u javnom prometu na području Općine Bilje

Odluka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Belom Manastiru pod brojem P-1/13 (Jozo Marić)

Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Bilje

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o Darda

Pravilnik za dodjelu Stipendija redovitim studentima s područja Općine Bilje

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitim studentima

Izvješće o izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje

AKTI NAČELNIKA

Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite u Općini Bilje

Odluka o određivanju predstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o određivanju predstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake

SLUŽBENI GLASNIK br. 5, 15.10.2013. godine

Izvješće o radu Načelnika za period 06.06. – 31.06.2013.g

Zaključka o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Općine Bilje za 2013.g

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2013.g.

Statut Općine Bilje

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje

Odluka o djelomičnom stavljanju izvan snage Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja

Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Bilje za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ca Općinskog vijeća Općine Bilje za razdoblje lipanj – prosinac 2013. Godine

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje

Zaključak o inicijativi Općine Kneževi Vinogradi za promjenu granica općina Kneževi Vinogradi i Bilje“ – izdvajanjem naselja Zlatne Grede iz

Općine Bilje i pripajanje iste Općini Kneževi Vinogradi

Odluka o pokretanju inicijative za promjenu granica općina Bilje i Kneževi Vinograda – uspostavljanjem granica razgraničenja između općina Bilje i Kneževi Vinograda na sjeveru Zlatne Grede smjera istok –zapad tako da naselje Zlatna Greda bude teritorijalno povezano s Općinom Bilje.

Odluka o zaključivanju Sporazuma o priznanju i namirenju duga (Općina Bilje i Komunalno – Bilje d.o.o)

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ovrsi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1332/2 upisanoj u zk.ul. 1535 k.o. Bilje koja je u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva

Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.g

AKTI NAČELNIKA :

PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih telefona u službene svrhe te potpisivanja narudžbi.

ODLUKU o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje.

SLUŽBENI GLASNIK br. 4, 23.07.2013. godine

IZVJEŠĆE Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Tomislava Velkog i početku mandata njegovog zamjenika Matije Baloga

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012.g. trgovačkog društva Komunalno –Bilje d.o.o

ODLUKA o raspodjeli dobiti za 2012.godinu trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o

ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ (MV 01/2013) i potpisivanju ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ na području Općine Bilje

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa

ODLUKA o izmjenama Odluke o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

ZAKLJUČAK o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o

ODLUKA o opozivu, razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o. Darda

ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

ODLUKA o osnivanju i izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

ODLUKA o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća

ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje će se na području Općine Bilje obavljati davanjem koncesije

ODLUKA o potrebi dodjele koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 3, 20.06.2013. godine

IZVJEŠĆE mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Bilje

ODLUKA o izboru Mandatne komisije

ODLUKA o izboru Komisije za izbor i imenovanje

ODLUK A o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

ODLUKA o izboru Prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

ODLUKA o izboru Drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

ODLUKA o imenovanju Komisije za žalbe u postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bilje u slijedećem sastavu

SLUŽBENI GLASNIK br. 2, 11.04.2013. godine

ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine

ZAKLJUČAK o izgradnji Doma kulture u Lugu.

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bilje za 2013. g.

ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje.

ZAKLJUČAK o potpori poljoprivrednicima Općine Bilje za podmirenje troškova usavršavanja.

SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 25.03.2013. godine

ZAKLJUČAK o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012.g.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

RJEŠENJE o isplati dara umirovljenicima ( Uskrsnica 2013).

I. IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje studentima

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Bilje

ODLUKA o tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća Općine Bilje

ODLUKA o potpisivanju ugovora o izgradnji dječjeg vrtića u Bilju (E-MV 01/2012,g.

Izvršenje i izvješće po Zaključku Općinskog vijeća u predmetu Dani Varga

ODLUKA o Izvješću o radu komunalnog redara za 2012.g. i prijedlog Plana i programa rada za 2013.g.

ZAKLJUČAK Osniva se Povjerenstvo za pripremu Prijedloga odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

AKTI NAČELNICE:

PLAN prijema u službu za 2013. godinu.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2013.g.

Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2013. godini

ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu.

SLUŽBENI GLASNIK br. 13, 24.12.2012. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2012.g.

RJEŠENJE o isplati dara umirovljenicima..

Zaključak o Analizi sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2012.g.

Pravilnik o isplati pomoći novorođene djece na području Općine Bilje u 2013.g..

Odluka o subvencioniranju cijene prijevoza redovitih studenata i dijela cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Bilje

Zaključak o popisu fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i

utvrđenu štetu od elementarne nepogode , a koji prema Odluci Vlade

Republike Hrvatske ostvaruju pravo na otpis dijela zakupnine, naknade za

dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odluka o potpisivanju ugovora o javnim radovima izgradnje Dječjeg igrališta u Bilju (E-MV 06/2012.)

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g..

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.

Program trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2013.g.

Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2013. godini……

1.)Programa javnih potreba u kulturi za 2013.g.

2.)Program javnih potreba u športu za 2013.g.

3) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 2013.g.

4) Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2013.g.

5)Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2013.g.

Plan razvojnih programa za 2013.g. i projekcije za 2014.g. i 2015.g.

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2013.g. i projekcije za 2014.g. i 2015.g..

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.g.

Odluka o potpisivanju ugovora o zajedničkom ulaganju , izgradnji i načinu korištenja niskonaponske mreže i javne rasvjete u Vardarcu ( E-MV 3/2012.).

SLUŽBENI GLASNIK br. 12, 23.11.2012. godine

Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine Novi red 36. Lug (Ferenc Tot).

Odluka o donošenju Plana Civilne zaštite Općine Bilje.

Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Petlovac.

1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.g.

2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.

2. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2012.g.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2012.g.

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2012.g.

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2012.g. i projekcija 2013. i 2014.g.

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje u 2012.g.

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima.

Odluka o broju i visini stipendija Općine Bilje studentima.

Odluka o potpisivanu ugovora o javnim radovima izgradnje autobusnog ugibališta u Školskoj ulici u Bilju (E-MV 08/2012).

SLUŽBENI GLASNIK br. 11, 05.11.2012. godine

ODLUKA O NAČINU organizacije obavljanja vodnih usluga i vlasničkog statusa nad objektima i uređajima komunalne infrastrukture

ODLUKA O SKLAPANJU ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. te stavljanju van snage odluke o sklapanju ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u komunalno – bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 6/2010)

AKTI NAČELNICE:

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 10, 11.09.2012. godine

Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu (Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-89, od 20.07.2012.g.).

Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu: (Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-90, od 10. kolovoz 2012.godine

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanje za područje Općine Bilje.

Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Petlovac

Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Darda

Zaključak o imenovanju kandidata za mrtvozornike za područje Općine Bilje

AKTI NAČELNICE :

ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu, Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj:2100/02-12-89,od 20.07.2012.g.

ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-90,od10.09.2012.g.

SLUŽBENI GLASNIK br. 9, 13.08.2012. godine

Odluka o izmjeni ODLUKE o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Bilju.

SLUŽBENI GLASNIK br. 8, 17.07.2012. godine

ODLUKA – (Dom kulture u Lugu).

1.izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE BILJE ZA 2012.g. I PROJEKCIJA ZA 2013. – 2014.g.

1. Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.godinu .

1. Izmjena i dopunu PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

1.izmjene i dopune PLANA razvojnih programa Općine Bilje za 2012.g. i projekcije 2013. i 2014.g.

1.izmjene i dopuna PROGRAMA javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi općine bilje u 2012.g.

ODLUKA o provođenju pregovaračkog postupka bez prethodne objave sa HEP d.d. Zagreb radi nabave radova na izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete u Vardarcu.

ODLUKA o stavljanju van snage ODLUKE o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova i financijskih sredstava za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u Bilju zaduživanjem kod izvođača radova

ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Bilju .

ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Dječjeg vrtića u Bilju .

Izvješće Mandatne komisije u povodu ostavke vijećnice Ive Drozdek.

AKTI NAČELNICE :

PLAN unapređenja zaštite od požara

na području Općine Bilje za 2012. god.

SLUŽBENI GLASNIK br. 7, 05.07.2012. godine

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu

trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.

ODLUKA o raspodjeli dobiti za 2011. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.

IZVJEŠĆE Mandatne komisije u povodu ostavke vijećnika Igora Jurića

SLUŽBENI GLASNIK br. 6, 11.06.2012. godine

Zaključak povodom razmatranja Prijedloga za mirno rješenje Spora Dani Varge

ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izvješća o radu načelnice za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2011.godine.

ODLUKA o raspoređivanju rezultata poslovanja u 2011.g.

Zaključak povodom izvješća i zapisnika sa obilaska trase po projektu Regionalni sustav odvodnje „Južna Baranja , pod projekt sustav odvodnje za naselje Bilje.

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Zaključak o izvješću načelnice povodom Zaključka Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava i obveza između BZ AGRO-DOM i HB PRODUKT d.o.o.,

Odluka o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.

AKTI NAČELNICE:

PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

Plan operativne provedbe PROGRAMA aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske na području Općine Bilje u 2012. Godini

SLUŽBENI GLASNIK br. 5, 03.05.2012. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama

Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje

II. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje

ODLUKA o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima

ODLUKA o izvješću o radu komunalnog redara za 2011. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada komunalnog redara za 2012. godinu

SLUŽBENI GLASNIK br. 4, 16.02.2012. godine

Rješenje o isplati dara umirovljenicima.

AKTI NAČELNICE :

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

SLUŽBENI GLASNIK br. 3, 27.03.2012. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 4/11)

Zaključak o Razvojnoj agenciji Općine Bilje d.o.o

Zaključak u povodu razmatranja izvješća o Domu kulture u Lugu

Zaključak u povodu Izvješća Povjerenstva za donošenje prijedloga rješenja povodom zamolbe „Krenica“ d.o.o..

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2012.g. .

Zaključak u povodu razmatranja izvješća Povjerenstva za stipendije

SLUŽBENI GLASNIK br. 2, 16.02.2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o provođenju postupka javnog prikupljanja ponuda za odabir nositelja projekta Ribarska kuća-Kopačevo (Klasa:360-01/10-01/1, Ur.broj:2100/02-10-1).

Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011.g.

Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece u 2012.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima.

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2011.g

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2011.g

Odluka o uporabi grba i zastave Općine Bilje

Zaključak

AKTI NAČELNICE –

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2012. godinu

Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2012. godini

Plan prijema u 2012.godini

SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 07.01.2012. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g

Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2012.g

Program javnih potreba u kulturi za 2012.g

Program javnih potreba u športu za 2012.g

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012.g

Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.g

Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2012.g.

Plana razvojnih programa za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2012.g

2.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g

2.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u

zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011 . godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2011 . godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2011.godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2011.godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području

Općine Bilje za 2011. godinu

Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g…

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g

Odluka o isplati potpore poljoprivrednicima

Odluka o isplati dara umirovljenicima .

Zaključak o izgradnji javne rasvjete u naselju Vardarac

ODLUKA o subvencioniranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Bilje od strane Komunalno Bilje d.o.o

SLUŽBENI GLASNIK br. 7, 07.01.2011. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g

Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2012.g….

Program javnih potreba u kulturi za 2012.g

Program javnih potreba u športu za 2012.g

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012.

Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.g…

Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2012.g.

Plana razvojnih programa za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g…

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2012.g

2.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g

2.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u

zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011 . godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2011 . godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2011.godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2011.godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području

Općine Bilje za 2011. godinu

Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g…

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g

Odluka o isplati potpore poljoprivrednicima

Odluka o isplati dara umirovljenicima .

Zaključak o izgradnji javne rasvjete u naselju Vardarac

ODLUKA o subvencioniranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Bilje od strane Komunalno Bilje d.o.o.

SLUŽBENI GLASNIK br. 6, 14.12.2011. godine

ODLUKA o obustavi natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ Općine Bilje.

ZAKLJUČAK – raspisivanje novog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ Općine Bilje.

ZAKLJUČAK o prekidu postupka kupoprodaje između KO-SA d.o.o. i Općine Bilje po Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u PZ „ Sjever „ Bilje

ZAKLJUČAK- Elatio d.o.o.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.

ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

ODLUKA- gašenje Razvojne agencije Općine Bilje .

AKTI NAČELNICE :

ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja Općine Bilje.

ODLUKA o obustavljanju od primjene Odluke Općinskog vijeća o ne davanju vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/09) vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine („Službeni glasnik“ Općine Bilje , br. 4/11.)

Odluka o Obustavljanju od primjene I. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine Bilje , broj 4/11.) radi povrede Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Bilje.

ODLUKA o obustavljanju od primjene Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu.

SLUŽBENI GLASNIK br. 5, 06.12.2011. godine

ODLUKU o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.

SLUŽBENI GLASNIK br. 4, 28.11.2011. godine

ODLUK o naknadi za razvoj komunalnih vodnih objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju na vodoopskrbnom području Općine Bilje

Rješenja o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje..

Zaključak o prihvaćanju procjene ugroženosti stanovništva, materijala i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Bilje

Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2011/2012. godinu.

Odluka o usvajanju I. izmjenama i dopunama Programa GRADNJE objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g

Odluka o usvajanju I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine

Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g. godinu

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g.

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Javne rasvjete u Savskoj ulici u Bilju

Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva lokaciju dječjeg igrališta u Bilju.

Rješenje o imenovanju povjerenstva –Dom kulture u Lugu

Odluke o usvajanju izvješća državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Bilje za 2010.g..

Odluka o ne davanju vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj:05/09) vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine.

I. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje

Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu.

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bilje..

Zaključka o imenovanju povjerenstva po zamolbi Krenica d.o.o

SLUŽBENI GLASNIK br. 3a, 12.10.2011. godine

AKTI NAČELNICE

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja “Središte” Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 3, 07.10.2011. godine

Zaključak o subvenciji prijevoza učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Bilje

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava i obveza između BZ AGRO-DOM i HB PRODUKT d.o.o.

Zaključak o primanju k znanju zaključka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011. godinu

Odluka o vrijednosti jedinične naknade NP za pripadajuću položajnu zonu .

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje

Odluka o opozivu predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Mandatne komisije.

AKTI NAČELNICE

Zaključak o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 2, 28.04.2011. godine

ZAKLJUČAK o izvješću Mandatne komisije

Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Rješenje o razrješenju drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

Rješenje o izboru drugog dopredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje

AKTI NČELNICE

O D L U K U O davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

AKT VODOOPSKRBE d.o.o. Darda

OPĆI UVJETE  ISPORUKE komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Općine Bilje, Općine Darda i Općine Jagodnjak

SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 28.04.2011. godine

ODLUKA o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o.

Odluka o sklapanju Aneksa broj: 400802-061991-00310217 Ugovora o financiranju izgradnje broj: 400802-061991-00310101 sa HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb „Elektroslavonija“ Osijek

ODLUKA o komunalnom doprinosu Općine Bilje.

ZAKLJUČAK o izmjeni teksta Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever “ Općine Bilje.

ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.

ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2011. godinu

ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2010. godini.

ODLUKA o izvješću o radu komunalnih redara za 2010. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada komunalnih redara za 2011. godinu .

ODLUKU o izmjeni i dopuni ODLUKE o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2010/2011.godinu…

ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2011. godini.

AKTI NAČELNICE

PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području općine bilje za 2011. godinu.

O d l u k a o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2011. godini.

ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe PROGRAMA aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine Bilje u 2011. godini predloženih.