PROCEDURE

Procedure naplate potraživanja i prihoda Opčine Bilje

Uputa o dostavi akata i načinu obrade računa

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje i zakupu te korištenju javnih i drugih površina u našoj općini

Uputa o procedurama izdavanja i obračunavanja putnih naloga Opčine Bilje

Uputa o procedurama blagajničkog poslovanja u Opčine Bilje

Procedura stvaranja ugovorenih obaveza

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja